Hieronder vindt u de beginselverklaring, zijnde de grondslagen, identiteit, waarden en normen waar SOLAR2024 voor staat.

 

SOLAR2024 heeft drie punten in haar partijprogramma:

1. Regeling voor de zonnepanelen zoals beloofd op het tijdstip van installatie, gekoppeld aan een eerlijk en realistisch energiebeleid. 

2. 6 % BTW voor de basisbehoeften zoals elektriciteit, gas en water. 

3. Politieke graaicultuur, belangenvermenging en zelfbediening aan banden leggen. 

 

Grondslagen: De naam SOLAR2024 is een verwijzing naar de gedupeerden zonnepanelen en naar de verkiezingen die gepland staan in 2024. Ironisch genoeg en symbolisch zal er een zonsverduistering zijn op 8 april 2024.

De partij is de partijpolitieke tolk van de gedupeerde mensen die in Vlaanderen zonnepanelen hebben gelegd en die door de Vlaamse Regering bedrogen werden onder valse beloftes. Bij uitbreiding komt SOLAR2024 op voor de belangen van elke Vlaamse burger op het vlak van energie en betaalbaarheid hiervan. 


Dit bedrog door de Vlaamse Regering betekent in concreto:

1.Verdwijnen van de terugdraaiende teller door een Wet te stemmen waarvan ze op voorhand wisten dat die Wet de toets van het Grondwettelijk Hof niet zou doorstaan. Dit betekent dat de Vlaamse Regering doelbewust de terugdraaiende teller afgeschaft heeft, zij het via een omweg.  Het rechtstreeks gevolg hiervan is zwaar financieel verlies voor circa 500.000 Vlaamse gezinnen en betekent voor velen dat ze in armoede terecht (zullen) komen of hiertoe het risico lopen.


2.De digitale meter: dit zou moeten een win-win situatie zijn voor wie een digitale meter heeft. Op heden is dit enkel en alleen een instrument dat voor de gebruiker veel geld kost en voor hem/haar geen enkel voordeel biedt.  Bovendien is dit toestel niet correct geijkt (enkel met een sinus) en heeft het niet de nodige testen qua stralingsgevaar heeft doorlopen. Er is van dit toestel niet bekend of het een gevaar vormt voor de volksgezondheid en er is geen bekabelde versie beschikbaar.  De Vlaamse Regering moet het mogelijk maken om per onmiddellijke ingang een analoge meter terug te kunnen laten installeren. Bij gebreke hieraan moeten de voordelen die een analoge meter biedt onmiddellijk heringesteld worden voor de digitale meter. Elke vorm van discriminatie moet hierin weggewerkt worden zoals op het tijdstip van installatie van een pv-installatie beloofd werd.


3. De ‘aalmoespremie-Wet’van Vlaams Minister voor energie Zuhal Demir:

     a. Het denigrerend miskennen van de werkelijke schade die de gedupeerden opgelopen hebben.

     b. Wie de premie aanvaardt, ontzegt zichzelf het grondwettelijk recht om te procederen. Dit is absoluut onmogelijk in een rechtstaat en is een regelrechte             kaakslag.


4. Invoeren van het capaciteitstarief: in de praktijk betekent dit voor zowat elke Vlaming een verdoken bijkomende belastingbrief.Er wordt tevens geen rekening gehouden met de evoluerende technologieën op energievlak. Wie bijvoorbeeld een warmtepomp heeft of een elektrische auto zal altijd in het hoogste tarief vallen. Dit strookt totaal niet met de klimaatdoelstellingen en is een totale aanslag op onze vrijheden: wie gedurende een kwartier zijn oven en twee kookplaten aansteekt zal voor gans die maand het maximumtarief betalen! Aals je al moet gaan nadenken wanneer je in je eigen huis welk toestel mag/kan aansteken of dat je er anders voor gestraft wordt... leven we in Noord-Korea? Nee toch??


5. Het blijven toekennen van groenestroomcertificaten aan ondernemingen terwijl die voor de burger afgeschaft zijn.  Evenals de fraude die sommigen bedrijven plegen met deze GSC's opsporen, aanpakken, veroordelen en terugvorderen.


6. De elektrische auto als bedrijfswagen: dit wordt nu de regel tegen 2025 maar het elektriciteitsnet is hier niet op voorzien. Ondanks de reeds zeer hoge bijdragen die de burger reeds betaalt en betaald heeft zijn de nodige investeringen in het elektriciteitsnet gewoonweg NIET gebeurd en staan deze ook totaal niet op de planning. Bovendien wordt dit nog eens afgestraft met het capaciteitstarief.  En dan is er nog het verhaal van de laadpalen hiervoor, en het ernstig brandgevaar.  Er zijn ook alternatieven zoals de auto op waterstof, de auto op perslucht


7. Allerhande bijdragen die niet in de elektriciteitsfactuur thuis horen moeten verdwijnen.


8.Het promoten door de Vlaamse Regering van een thuisbatterij: dit is hoegenaamd niet rendabel: de afschrijfperiode is,zelfs met de premie die toegekend wordt,minstens 10 jaar. Een thuisbatterij kan deze periode niet eens overleven. Bovendien wordt geen rekening gehouden met het feit dat het plaatsen van een thuisbatterij ook betekent dat de omvormer moet vervangen worden wat ook al gauw € 2000 kost.  


9. Elektrische voertuigen en lage emissiezones LEZ: het mantra van de huidige politieke betreffende de elektrische voertuigen zal vele mensen in de armoede storten en minder mobiel maken: tweedehandswagens worden onbetaalbaar en zullen ook technisch versleten zijn (als de batterij kapot is...) terwijl de ecologische voetafdruk van een moderne dieselwagen beter is dan van een EV.  Lage emissiezones dienen hierom ook onmiddellijk afgeschaft te worden gezien dit enkel en alleen een verdoken belasting inhoudt.


10. Bovendien doen deze schuldige partijen helemaal niks om het probleem op te lossen.

Voor deze punten zet solar2024 zich in om deze terug te brengen naar wat initieel beloofd werd.  Als dit juridisch niet mogelijk zou blijken, dan moeten de verantwoordelijken de schade voor 100% vergoeden.

solar2024 komt derhalve op voor:

- de verdediging van de rechten en gemaakte afspraken met de burger inzake zonnepanelen

- energiebeleid: 6% btw op energie, afschaffing LEZ, geldige alternatieven zoeken voor co2 normen (waterstof, carbonengineering,...), streven naar onafhankelijkheid van andere landen inzake energie,het terugdraaien van overheidsbeslissingen die de burger nodeloos op kosten jaagt, mensen met accumulatiekachels en warmtepompen zullen ook zeer zwaar getroffen worden door het capaciteitstarief dat op 1 juli 2022 ingaat.


11. Voor ziekte-, invaliditeits-, en werkloosheiduitkeringen zou er een vaste bedrijfsvoorheffing van 10% moeten komen, zodat er hierdoor geen onaangename verrassingen meer zijn in de belastingbrief.  De coronawerkloosheid heeft dit voor veel mensen bewezen.

De partij solar2024 heeft geen verdere politieke motieven.

De partij heeft geen connecties met andere partijen en/of belangengroepen.


 

Identiteit:

1.Vlaamse oorsprong: de partij is in wezen een Vlaamse partij omdat de bestaansreden van de partij ontspruit uit beslissingen die hoofdzakelijk door de Vlaamse Regering genomen werden. De partij identificeert zich dus op geen enkele manier met enige vorm van Vlaams nationalisme.

2.Federale bevoegdheden: indien het nodig is om ook op federaal vlak te wegen en de doelstellingen van de partij te behalen, zal SOLAR2024 zich ook verkiesbaar stellen op het federale niveau.

3.Vlaamse eerlijkheid: De (gedupeerde) burger beschermen en een wettelijk kader bieden zodat de burger krijgt waar ze recht op heeft en wat hen beloofd werd.

4.Politieke benoemingen: Het kan niet dat politieke partijen (voormalige) partijgenoten gaan benoemen in Raden van Bestuur, rechtscolleges en dergelijke meer. Dit is de puurste belangenvermenging en geldklopperij en is in strijd met de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van die instanties. Eender welke vorm van het opnemen van mandaten of geldgewin door een actueel of in het verleden verkozen politieker in een publiekrechterlijke en/of privaat-publiekrechterlijke samenwerking zal afgeschaft worden, gezien dit in strijd is met de scheiding der machten. Hiermee worden onder meer bedoeld: VRT, Fluvius, VREG, CREG, VAF, Grondwettelijk Hof, Raad van State,...  Het toekennen van dividenden aan de aandeelhouders door dergelijke maatschappijen die bovendien verlies maken is hier een schoolvoorbeeld van en is een pure verdoken gemeentebelasting.  

5.Democratie en neutraliteit in het politieke landschap:  SOLAR2024 spreekt zich niet uit over andere politieke dossiers en is derhalve niet definieerbaar in het politieke landschap. Dit betekent dat SOLAR2024 niet (extreem-)links, (extreem-)rechts, middenveld of wat dan ook is, maar dit wel kan zijn.  Als zogenaamde politieke kleur kiest SOLAR2024 dan ook voor het kleur ‘ZWART/WIT’.

ZWART/WIT staat tevens voor duidelijkheid, no nonsense en geen gezever.

Het staat de kiezer natuurlijk vrij zijn/haar keuze te maken, de stemmen die andere partijen halen zijn dan ook een weerslag van de andere politieke issues waar SOLAR2024 zich niet over uitspreekt. Dit betekent dat SOLAR2024 een coalitie kan vormen met eender welke democratisch verkozen partij. Maatschappelijke veiligheid: Om te vermijden dat één enkele andere partij carte blanche krijgt met betrekking tot andere politieke issues moeten dit minstens 2 andere partijen zijn. 

Wie kiest voor SOLAR2024 kiest dus voor het programma van de andere democratisch verkozen meerderheid vermeerderd met het programma van SOLAR2024.

 

Waarden en normen

1.Vrijheid: de mens is vrij en de partij zal zich inzetten voor het beschermen van de individuele mens tegen het misbruik van staatsgezag. De partij verdedigt de vrijheid van meningsuiting, als eerste en belangrijkste beginsel van een democratische inrichting van de maatschappij. Daarbij horen ook onder andere het recht van vereniging, de vrijheid van onderwijs, het recht van vergadering, de gewetensvrijheid alsook het recht op leven. Ook eigendom en de vrijheid van ondernemen zijn wezenlijke vrijheden van onze samenleving.  Enigerlei vorm van discriminatie en/of homofobie moeten uitgesloten worden.

2.Recht en orde: de overheid moet de rechten van elke burger respecteren en moet hun rechtszekerheid waarborgen. De partij meent dat de beste waarborgen voor de vrije mens de rechtsstaat en de democratie zijn.  De scheiding der machten moet absoluut zijn.  

3.Subsidiariteit: de samenleving moet worden ingericht met respect voor het subsidiariteitsbeginsel. Wat door een lager niveau efficiënter kan tot stand gebracht worden, mag niet aan een ver van de mens staande, naamloze autoriteit toevertrouwd worden. 

4. Solidariteit: Een menswaardige gemeenschap bestaat niet alleen uit geïsoleerde individuen. De vrije mens is immers verankerd in de wezenskenmerken van zijn volk en van zijn cultuur. Solidariteit is de wisselwerking tussen de mens en die kleinere en grotere gemeenschappen waartoe hij behoort.  

5. Het gezin: Eén van de belangrijkste kernen van de samenleving is het gezin. De politiek moet het gezin beschermen en rechtszekerheid bieden in alle aspecten.

6. Fraude (in het bijzonder bij de overheid): elke vorm van fraude moet met alle rechtsmiddelen bestreden worden en gesanctioneerd worden.  Een functionaris die de andere kant opkijkt bij fraude is even schuldig als de dader zelf en is hiervoor even aansprakelijk.

7. De vergoedingen van politici zijn exuberant, en niet in het minst de uittredingsvergoedingen.  Deze zelfbedieningscultuur moét stoppen.  

8. Parlementaire onschendbaarheid: deze moet opgeheven worden, er is geen enkele bestaansreden hiervoor tenzij weeral de zelfbedieningscultuur en eigenbelang van de politici.

9. Fiscaliteit: alle burgers, ondernemingen en rechtspersonen moeten fiscaal respectievelijk op gelijke voet geplaatst worden.  

10. bevoegdheden: de coronacrisis heeft de vinger duidelijk op de wonde gelegd dat de huidige staatsstructuur op heden bijna niet meer werkbaar is (9 ministers van volksgezondheid)  Deze staatsstructuur moet grondig herbekeken worden om efficiënt te kunnen werken.